17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

be

Xóa

do

làm

Xóa

say

nói; bảo

Xóa

make

làm, chế tạo

Xóa

go

đi

Xóa

see

thấy

Xóa

know

biết

Xóa

take

mang, mang theo

Xóa

think

nghĩ, suy nghĩ

Xóa

come

đến, tới

Xóa

give

cho, đưa; biếu, tặng

Xóa

look

nhìn, ngó

Xóa

use

sử dụng