Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 12

học từ vựng

0%

Từ cần học

obtain

/əbˈteɪn/

đạt được, giành được, thu được

he always manages to obtain what he wants

note

/nəʊt/

lời ghi, lời ghi chep

he stat taking notes of everything that was said

forget

/fəˈɡet/

quên

he forgot [about] her birthday

indicate

/ˈɪn.dɪ.keɪt/

chỉ

a sign indicating the right road to follow

wonder

/ˈwʌn.dər/

sự kinh ngạc

the children watched the conjurer in silent wonder

maintain

/meɪnˈteɪn/

giữ, duy trì

maintain friendly relations

publish

/ˈpʌb.lɪʃ/

xuất bản

the journal is published monthly

suffer

/ˈsʌf.ər/

chịu bị

do you suffer from headaches?

avoid

/əˈvɔɪd/

tránh; ngừa

to avoid the city centre, turn right here

express

/ɪkˈspres/

hỏa tốc, tốc hành

an express train

suppose

/səˈpəʊz/

nghĩ rằng, cho là

what do you suppose he wanted?

finish

/ˈfɪn.ɪʃ/

chấm dứt, kết thúc, hoàn thành; làm xong

finish one's work

determine

/dɪˈtɜː.mɪn/

định, xác định, định rõ

determine a date for a meeting

design

/dɪˈzaɪn/

bản thiết kế

a machine of faulty design will not sell well

listen

/ˈlɪs.ən/

nghe, lắng nghe

you're not listening to what I'm saying

Chọn tất cả