Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 17

học từ vựng

0%

Từ cần học

perform

/pəˈfɔːm/

làm, thực hiện; thi hành

perform a task

result

/rɪˈzʌlt/

kết quả

the results will be announced at midnight

travel

/ˈtræv.əl/

đi xa, du hành, đi du lịch

we traveled all over the country

adopt

/əˈdɒpt/

nhận làm con nuôi

having no children of their own they decided to adopt an orphan

confirm

/kənˈfɜːm/

xác nhận, chứng thực

confirm somebody's statements

protect

/prəˈtekt/

bảo vệ, che chở

you need warm clothes to protect you against the cold

demand

/dɪˈmɑːnd/

sự đòi, sự yêu cầu;[vật] yêu cầu; nhu cầu

it is impossible to satisfy all your demands

stare

/steər/

nhìn chằm chằm; trố (mắt) nhìn

it's rude to stare

imagine

/ɪˈmædʒ.ɪn/

tưởng tượng, hình dung

can you imagine what it would be like to live without electricity?

attempt

/əˈtempt/

cố thử (làm gì)

the prisoners attempted an escape (to escape), but failed

beat

/biːt/

sự đập, sự đánh, tiếng đập, tiếng đánh

We heard the beat of the drum

associate

/əˈsəʊ.si.eɪt/

liên kết

the associate producer of a film

care

/keər/

sự chăm chú; sự cẩn thận, sự thận trọng

she arranged the flowers with great care

marry

/ˈmær.i/

kết hôn, lấy vợ, lấy chồng

they married [when they were] young

Chọn tất cả