Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

find

/faɪnd/

thấy, tìm thấy, bắt được

I found a £5 note on the pavement

want

/wɒnt/

muốn

they want a bigger apartment

tell

/tel/

nói

tell stories

put

/pʊt/

đặt, để

mean

/miːn/

có nghĩa [là]

what does this sentence mean?

become

/bɪˈkʌm/

trở nên, trở thành

he has become accustomed to his new duties

live

/lɪv/

sống

live fish

work

/wɜːk/

làm việc

be at work

need

/niːd/

cần

need I come?

feel

/fiːl/

cảm thấy

can you feel the bump on my head?

seem

/siːm/

dường như

he seem to be a good fellow

ask

/ɑːsk/

hỏi

he asked if I could drive

show

/ʃəʊ/

hiển thị

let's go out and see a show or perhaps a film

try

/traɪ/

thử

I don't know if I can come, but I'll try

call

/kɔːl/

gọi

a call for help

Chọn tất cả