Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 21

học từ vựng

0%

Từ cần học

cry

/kraɪ/

khóc

the child was crying for his mother

impose

/ɪmˈpəʊz/

áp đặt

impose heavy taxes on luxury goods

sing

/sɪŋ/

hát

she sings well

vary

/ˈveə.ri/

thay đổi

these fish vary in weight from 3lb to 5lb

warn

/wɔːn/

bảo cho biết, báo trước; cảnh cáo

"Mind the step" he warned

address

/əˈdres/

địa chỉ

tell me if you change your address

declare

/dɪˈkleər/

tuyên bố; công bố

declare somebody to be guilty

destroy

/dɪˈstrɔɪ/

phá, phá hoại, phá hủy, tàn phá, hủy diệt

a house was destroyed by bombs

worry

/ˈwʌr.i/

lo lắng

don't worry if you can't finish it

divide

/dɪˈvaɪd/

chia, phân ra

divide the class [up] into small groups

head

/hed/

đầu

the ball hit her on the head

name

/neɪm/

tên, danh

my name is Nam

stick

/stɪk/

que củi, que gỗ

cut sticks to support peas in the garden

nod

/nɒd/

gật đầu; hất đầu ra hiệu; cúi đầu (chào)

the teacher nodded in agreement

Chọn tất cả