Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 24

học từ vựng

0%

Từ cần học

generate

/ˈdʒen.ə.reɪt/

tạo ra, phát ra

generate heat

investigate

/ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/

điều tra dò xét

the police are investigating the murder

remind

/rɪˈmaɪnd/

nhắc, làm nhớ lại

remind me to answer that letter

advise

/ədˈvaɪz/

khuyên, bảo

the doctor advised [me to take] a complete rest

afforce

/ə'fɔ:s/

tăng thêm sức lực

earn

/ɜːn/

kiếm được (tiền…) (nhờ làm việc, cho vay…)

he earns £10,000 a year

hand

/hænd/

[bàn] tay

lead somebody by the hand

inform

/ɪnˈfɔːm/

thông báo, báo cho biết

he informed the police that some money was missing

relying

/ri'lai/

cậy vào, dựa vào

Nowadays we rely increasingly on computers for help

succeed

/səkˈsiːd/

thành công

the attack succeeded and the fort was taken

approve

/əˈpruːv/

tán thành, chấp thuận

I don't approve of smoking in bed

burn

/bɜːn/

đốt cháy

fear

/fɪər/

sự sợ

vote

/vəʊt/

sự bỏ phiếu

decide the matter by a vote

conduct

/kənˈdʌkt/

hạnh kiểm; cách ăn ở

good conduct

Chọn tất cả