Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 26

học từ vựng

0%

Từ cần học

slip

/slɪp/

sự trượt chân

one slip and you could fall off the cliff

count

/kaʊnt/

đếm

he can't count yet

hate

/heɪt/

ghét, căm ghét

my cat hates dogs

attach

/əˈtætʃ/

trói, buộc, gắn, dán

attach a label to each piece of luggage

exercise

/ˈek.sə.saɪz/

sự tập luyện; bài tập luyện

the doctor advised him to take more exercise

house

/haʊs/

nhà; người ở trong nhà

be quiet or you will wake the whole house

lean

/liːn/

thon thả khỏe mạnh (người, con vật)

roll

/rəʊl/

cuộc, súc, ổ

a roll of film

wash

/wɒʃ/

(thường số ít) sự rửa, sự rửa ráy

please give the car a wash

accompany

/əˈkʌm.pə.ni/

đi kèm, hộ tống; đi theo

he was accompanied on the expedition by his wife

accuse

/əˈkjuːz/

kết tội

accuse somebody of cheating

bind

/baɪnd/

buộc, thắt, cột, trói

bind the prisoner's arms

explore

/ɪkˈsplɔːr/

thám hiểm

judge

/dʒʌdʒ/

thẩm phán, quan tòa

rest

/rest/

nghỉ, nghỉ ngơi

lie down and rest [for] an hour after lunch

Chọn tất cả