Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 28

học từ vựng

0%

Từ cần học

lack

/læk/

thiếu

lack courage

list

/lɪst/

danh sách, bản kê

a shopping list

occupy

/ˈɒk.jə.paɪ/

chiếm; ở

they occupy the house next door

permit

/pəˈmɪt/

cho phép

we do not permit smoking in the office

surround

/səˈraʊnd/

bao quanh; bao vây

he likes to surround himself with beautiful things

abandon

/əˈbæn.dən/

bỏ, từ bỏ, ruồng bỏ

abandon a hope

blame

/bleɪm/

đổ lỗi

blame something on somebody

complain

/kəmˈpleɪn/

kêu ca, than phiền

he complained that the room was too hot

connect

/kəˈnekt/

nối

the two towns are connected by a railway

construct

/kənˈstrʌkt/

xây dựng (nhà cửa…)

dominate

/ˈdɒm.ɪ.neɪt/

thống trị

he has authority, but he doesn't try to dominate [others]

engage

/ɪnˈɡeɪdʒ/

thuê (ai) làm

engage a new secretary

paint

/peɪnt/

sơn; nước sơn, lớp sơn

give the door two coats of paint

quote

/kwəʊt/

trích dẫn

quoting verses from the Bible

view

/vjuː/

sự nhìn; tầm nhìn

we came in view of the lake as we turned the corner

Chọn tất cả