Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 29

học từ vựng

0%

Từ cần học

acknowledge

/əkˈnɒl.ɪdʒ/

thừa nhận, nhận

a generally acknowledged fact

dismiss

/dɪˈsmɪs/

sa thải, thải hồi

worker who have been unfairly dismissed

interpret

/ɪnˈtɜː.prɪt/

giải thích

interpret an insciption

proceed

/prəˈsiːd/

tiến lên, tiến

work is proceeding slowly

separate

/ˈsep.ər.ət/

tách rời, riêng; khác biệt

the children sleep in separate beds

stress

/stres/

sự căng thẳng, sự đột loạn, stret

the stresses and strains of modern life

alter

/ˈɒl.tər/

thay đổi, đổi

I didn't recognize him because he had altered so much

analyse

/ˈæn.əl.aɪz/

phân tích

analyse water

arrest

/əˈrest/

bắt giữ

he has been arrested on suspicion of murder

bother

/ˈbɒð.ər/

làm phiền, quấy rầy

I'm sorry to bother you, but could you tell me the way to the station?

defend

/dɪˈfend/

phòng thủ, bảo vệ

defend one's country against enemies

expand

/ɪkˈspænd/

thở ra, phồng ra

a tyre expands when you pump air into it

implement

/ˈɪm.plɪ.ment/

dụng cụ; vật dụng

kitchen implements

Chọn tất cả