Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 32

học từ vựng

0%

Từ cần học

locate

/ləʊˈkeɪt/

xác định vị trí; định vị

locate a town on a map

predict

/prɪˈdɪkt/

tiên đoán, đoán trước

it is impossible to predict who will win

preserve

/prɪˈzɜːv/

giữ; giữ gìn; bảo tồn

preserve one's eyesight

solve

/sɒlv/

giải, tìm ra đáp án (cho một vấn đề…)

solve a mathematical equation

sort

/sɔːt/

loại, hạng, thứ

what sort of paint are you using?

struggle

/ˈstrʌɡ.əl/

đánh nhau

two boys struggling [together]

cast

/kɑːst/

ném, quăng, liệng

cast a stone

cook

/kʊk/

nấu, nấu nướng

where did you learn to cook?

dance

/dɑːns/

sự nhảy muá; sự khiêu vũ; điệu vũ

invest

/ɪnˈvest/

đầu tư

invest [one's money] in a business enterprise

lock

/lɒk/

lọn tóc

owe

/əʊ/

nợ

he owes his father 50 dollars; he owes 50 dollars to his father

pour

/pɔːr/

rót, đổ, trút

I knocked over the bucket and the water poured [out] all over the floor

shift

/ʃɪft/

[làm] di chuyển, [làm] xê dịch, [làm] đổi hướng

the cargo had shifted

kick

/kɪk/

đá

he kicked me on the leg

Chọn tất cả