Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 34

học từ vựng

0%

Từ cần học

comprise

/kəmˈpraɪz/

bao gồm, gồm có

this dictionary comprises about 50,000 words

decline

/dɪˈklaɪn/

khước từ; từ chối

I invited her to join us, but she declined

detect

/dɪˈtekt/

phát hiện ra, khám phá ra

the dentist detect no decay in her teeth

finance

/ˈfaɪ.næns/

tài chính

organize

/ˈɔː.ɡən.aɪz/

tổ chức

organize an expedition

overcome

/ˌəʊ.vəˈkʌm/

thắng; chiến thắng

overcome a tentation

range

/reɪndʒ/

dãy

a mountain range

swing

/swɪŋ/

đu đưa, lúc lắc

his arms swung as he walked

differ

/ˈdɪf.ər/

(+ from) khác, không giống

in this respect, French differs from English

drag

/dræɡ/

cái bừa

guarantee

/ˌɡær.ənˈtiː/

sự bảo hành

the watch comes with a year's guarantee

oppose

/əˈpəʊz/

chống đối; phản đối

oppose the Government

pack

/pæk/

bó, gói, bọc

he carried his belongings in a pack on his back

pause

/pɔːz/

(in something) sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng

after a short pause, they continued walking

relax

/rɪˈlæks/

nới lỏng; giãn ra

relax one's hold

Chọn tất cả