17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

play

chơi (thể thao, nhạc, cờ, cờ bạc, kịch…)

Xóa

pay

tiền công; tiền lương

Xóa

hear

nghe thấy

Xóa

include

bao gồm, gồm có

Xóa

believe

tin, tin tưởng

Xóa

allow

cho phép

Xóa

meet

gặp

Xóa

lead

chì

Xóa

live

sống

Xóa

stand

sự dừng lại, sự đứng lại

Xóa

happen

xảy ra, diễn ra; xảy ra với

Xóa

carry

mang, vác

Xóa

talk

cuộc nói chuyện

Xóa

appear

xuất hiện

Xóa

produce

sản xuất; tạo ra