Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 6

học từ vựng

0%

Từ cần học

buy

/baɪ/

mua

house prices are low, it's a good time to buy

speak

/spiːk/

nói

he can't speak

stop

/stɒp/

ngừng, ngưng; dừng

rain stopped play

send

/send/

gửi, sai, phái

send a letter

receive

/rɪˈsiːv/

nhận

receive a letter

decide

/dɪˈsaɪd/

giải quyết, phân xử

decide a question

win

/wɪn/

thắng

which team won?

understand

/ˌʌn.dəˈstænd/

hiểu

I'm not sure that I fully understand you

describe

/dɪˈskraɪb/

mô tả, diễn tả, tả

words cannot describe the beauty of the scene

develop

/dɪˈvel.əp/

(+ from, into) phát triển

in less than ten years, it develops from a seed into a full-grown tree

agree

/əˈɡriː/

đồng ý; thỏa thuận

he agreed to let me go home early

open

/ˈəʊ.pən/

mở, ngỏ

leave the door open

reach

/riːtʃ/

chìa (tay) ra để với lấy; với lấy; với tới

reach out one's hand

build

/bɪld/

xây, xây dựng; xây cất, tạo lập

build a house

involve

/ɪnˈvɒlv/

đòi hỏi phải

the job involved me (my living) in London

Chọn tất cả