17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

base

đáy, chân, đế

Xóa

apply

xin, thỉnh cầu

Xóa

break

[làm] vỡ, [làm] đứt [làm] gãy

Xóa

explain

giải nghĩa

Xóa

learn

học

Xóa

cover

che, phủ

Xóa

grow

lớn, lớn lên (người)

Xóa

claim

đòi, yêu cầu

Xóa

report

thuật lại,kể lại; viết tường trình về

Xóa

support

đỡ

Xóa

cut

cắt

Xóa

form

hình dạng, dáng

Xóa

stay

ở lại, ở

Xóa

contain

chứa