Atomic

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bài 9

học từ vựng

0%

Từ cần học

reduce

/rɪˈdʒuːs/

giảm, hạ

reduce speed

establish

/ɪˈstæb.lɪʃ/

lập, thành lập, thiết lập

this business was established in 1860

join

/dʒɔɪn/

(+ up) liên kết, hợp nhất

the place where the two rivers join

wish

/wɪʃ/

mong, mơ ước, ước

it is to be wished that

achieve

/əˈtʃiːv/

đạt được, giành được

achieve one's purpose

seek

/siːk/

tìm, kiếm

seek shelter from the rain

choose

/tʃuːz/

lựa chọn

we chose to go by train

deal

/diːl/

nhiều

whose turn is it to deal [the cards]?

face

/feɪs/

mặt

go and wash your face

fail

/feɪl/

thất bại

if you don't work hard, you may fail

serve

/sɜːv/

phục vụ

he has served his master for many years

end

/end/

đầu

the end of a stick

kill

/kɪl/

giết

careless driving kills!

occur

/əˈkɜːr/

xảy ra, xảy đến

when did the accident occur?

drive

/draɪv/

lái xe

can you drive?

Chọn tất cả