17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

apartment

căn hộ

Xóa

local

[thuộc] địa phương

Xóa

developer

nhà phát triển

Xóa

sibling

anh ruột; chị ruột; em ruột

Xóa

hang out

đi chơi

Xóa

lane

đường làng