Nói trước

Good morning.

Chào buổi sáng.

Nói sau

Good morning. Can I help you?

Chào buổi sáng. Tôi giúp gì cho các em nào?

Nói trước

Yes. We'd like to know something about the cultural groups of Viet Nam.

Vâng, chúng em muốn biết vài diều về các nhóm văn hóa của Việt Nam.

Nói sau

Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?

Đúng vậy. Có thật là có 54 nhóm dân tộc ở quốc gia chúng ta không?

Nói trước

Exactly.

Chính xác.

Nói sau

How interesting! I'm curious about them now. Which group is the largest?

Thật thú vị! Em tò mò về họ đấy. Nhóm nào là lớn nhất vậy?

Nói trước

Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called 'ethnic minority peoples.

À, người Việt (hoặc người Kinh) có số người lớn nhất, chiếm khoảng 86% dân số. 53 nhóm khác được gọi là dân tộc thiểu số.

Nói sau

And where do they live?

Và họ sống ở đâu?

Nói trước

All over the country. Some groups like the Tay, Hmong, Yao... live mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham, Khmer, Ede... live in the Central Highlands and some southern provinces.

Khắp đất nước. Vài nhóm như người Tày, H’mong, Dao... sống hầu hết ở những khu vực miền núi phía Bắc, và người Chăm, Khmer, Ê Đê... sống ở Tây Nguyên và vài tỉnh phía Nam.

Nói sau

I see. And do they speak their own languages?

Em hiểu rồi. Và họ nói ngôn ngữ riêng của họ phải không?

Nói trước

Yes, and they have their own ways of life, and customs and traditions.

Đúng vậy, và họ có cách sống riêng của họ cũng như phong tục và truyền thống riêng.

Nói sau

That's awesome! I'd like to find out more about them.

Thật tuyệt! Em muốn tìm hiểu hơn về họ.

Nói trước

OK. I'll show you round and tell you some interesting...

Được. Cô sẽ dẫn các em đi vòng quanh và nói cho các em nghe vài điều thú vị...