Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?
Đúng vậy. Có thật là có 54 nhóm dân tộc ở quốc gia chúng ta không?
How interesting! I'm curious about them now. Which group is the largest?
Thật thú vị! Em tò mò về họ đấy. Nhóm nào là lớn nhất vậy?
Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called 'ethnic minority peoples.
À, người Việt (hoặc người Kinh) có số người lớn nhất, chiếm khoảng 86% dân số. 53 nhóm khác được gọi là dân tộc thiểu số.
And where do they live?
Và họ sống ở đâu?
All over the country. Some groups like the Tay, Hmong, Yao... live mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham, Khmer, Ede... live in the Central Highlands and some southern provinces.
Khắp đất nước. Vài nhóm như người Tày, H’mong, Dao... sống hầu hết ở những khu vực miền núi phía Bắc, và người Chăm, Khmer, Ê Đê... sống ở Tây Nguyên và vài tỉnh phía Nam.
I see. And do they speak their own languages?
Em hiểu rồi. Và họ nói ngôn ngữ riêng của họ phải không?
Yes, and they have their own ways of life, and customs and traditions.
Đúng vậy, và họ có cách sống riêng của họ cũng như phong tục và truyền thống riêng.
That's awesome! I'd like to find out more about them.
Thật tuyệt! Em muốn tìm hiểu hơn về họ.
OK. I'll show you round and tell you some interesting...
Được. Cô sẽ dẫn các em đi vòng quanh và nói cho các em nghe vài điều thú vị...
Học câu