Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

office

/ˈɒf.ɪs/

(thường số nhiều) cơ quan; sở

our office is in centre of the town

information

/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

thông tin

this book gives all sorts of useful information on how to repair cars

form

/fɔːm/

đơn từ, mẫu đơn

the slender graceful form

fill

/fɪl/

điền

fill a bottle with water

address

/əˈdres/

địa chỉ

tell me if you change your address

Chọn tất cả