Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
According to a recent survey by Country Life magazine, about 80 percent of Britain’s population dream of living in the countryside.
Theo một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí Country Life, khoảng 80% ước mơ dân số của Anh sống ở nông thôn.
In fact the countryside of England today shows the wealth of landdowners and those who can afford to escape the busy and noisy city life.
Trong thực tế, vùng nông thôn của nước Anh ngày nay cho thấy sự giàu có của những người dân địa phương và những người có đủ khả năng để thoát khỏi cuộc sống bận rộn và ồn ào của thành phố.
English village communities are often small and close.
Cộng đồng các ngôi làng tiếng Anh thường nhỏ và gần gũi.
They are warm usually welcoming.
Họ ấm áp thường chào đón.
Maggie, who lives in North Yorkshire, says ‘Village life is wonderful and safe for the kids'.
Maggie, người sống ở Bắc Yorkshire, nói: 'Cuộc sống ở làng quê là tuyệt vời và an toàn cho trẻ em.
There is a great sense of community here.
Có một cảm giác tuyệt vời về cộng đồng ở đây.
People in the English countryside use private transport more, and the environment hasn’t been spoilt much.
Người dân ở vùng nông thôn ở Anh sử dụng phương tiện riêng tư hơn và môi trường không bị hư hỏng nhiều.
Học câu