Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

A DAY IN THE LIFE OF ... - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

tent

/tent/

lều, trại

pitch tents

stream

/striːm/

con suối, dòng suối

small stream running through the woods

fisherman

/ˈfɪʃ.ə.mən/

ngư dân

boot

/buːt/

giày ống, giày ủng

a pair of boots

creep

/kriːp/

bò, trườn

flow

/fləʊ/

chảy

most rivers flow in the sea

stew

/stjuː/

hầm, ninh

the meat needs to stew for several hours

meat

/miːt/

thịt

fresh meat

click

/klɪk/

nhấp chuột (vi tính)

the click of a switch

comfortable

/ˈkʌm.fə.tə.bəl/

thoải mái, dễ chịu

feel comfortable

prompt

/prɒmpt/

mau lẹ, nhanh chóng

be prompt to carry out an order

rubbish

/ˈrʌb.ɪʃ/

rác

"shoot no rubbish"

shout

/ʃaʊt/

hét lên, hô lên, la lên

he was greeted with shouts of “Long live the President”

Chọn tất cả