Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

A DAY IN THE LIFE OF... - READING & WRITING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

buffalo

/ˈbʌf.ə.ləʊ/

con trâu

ring

/rɪŋ/

vang vọng, ngân vang, đổ chuông

a wedding ring

repair

/rɪˈpeər/

sửa chữa, tu sửa

repair a watch

rest

/rest/

sự nghỉ ngơi; lúc nghỉ ngơi

lie down and rest [for] an hour after lunch

neighbour

/ˈneɪ.bər/

người hàng xóm

we're next-door neighbours

contented

/kənˈten.tɪd/

cảm thấy hài lòng

keep someone contented

plough

/plaʊ/

cày (ruộng, đất)

harrow

/ˈhær.əʊ/

bừa (ruộng)

pump

/pʌmp/

bơm

he blew up the flat tyre with a bicycle pump

transplanting

/træn'splɑ:nt/

việc cấy, trồng lại (lúa)

crop

/krɒp/

mùa màng

rice crop

chat

/tʃæt/

tán gẫu, trò chuyện

that's enough chat, get back to work

satisfied

/ˈsæt.ɪs.faɪd/

thỏa mãn, hài lòng

I felt quite satisfied after my meal

tobacco

/təˈbæk.əʊ/

thuốc lá, cây thuốc lá

Chọn tất cả