Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

A DAY IN THE LIFE OF... - READING & WRITING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

fasten

/ˈfɑː.sən/

thắt, buộc

fasten down the lid of a box

peasant

/ˈpez.ənt/

nông dân, nông dân nghèo, tá điền

plot

/plɒt/

mảnh đất, thửa đất

a vegetable plot

dip

/dɪp/

hạ xuống, rớt xuống, nhào xuống

dip your fingers in to see how hot the water is

discotheque

/ˈdɪs.kə.tek/

sàn nhảy, vũ trường

bank

/bæŋk/

bờ, bờ đất làm ranh giới

can you jump over to the opposite bank?

alarm

/əˈlɑːm/

đồng hồ báo thức

where's the fire alarm?

fellow

/ˈfel.əʊ/

bạn, đồng chí

bedfellow

typical

/ˈtɪp.ɪ.kəl/

điển hình, tiêu biểu

a typical British pub

shake

/ʃeɪk/

rung, lắc, lung lay

great sobs shook his whole body

realise

/'riəlaiz/

thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì,...)

realise one's dreams

disappointed

/ˌdɪs.əˈpɔɪn.tɪd/

thất vọng

be disappointed about (at) somebody's failure

Chọn tất cả