Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

A DAY IN THE LIFE OF ... - SPEARKING & LISTEN

học từ vựng

0%

Từ cần học

district

/ˈdɪs.trɪkt/

quận, huyện

office

/ˈɒf.ɪs/

văn phòng, cơ quan

our office is in centre of the town

pedal

/ˈped.əl/

bàn đạp (xe đạp)

a pedal boat

drop

/drɒp/

thả xuống, để cho ra khỏi xe, mang đến (tiện đường)

rain drops

purchase

/ˈpɜː.tʃəs/

vật mua được, hàng mua được

I have some purchases to make in town

passenger

/ˈpæs.ən.dʒər/

hành khách

the driver of the car was killed in the crash but both passengers escaped unhurt

name

/neɪm/

tên

my name is Nam

lunch

/lʌntʃ/

bữa trưa

park

/pɑːk/

đậu xe, đỗ xe

market

/ˈmɑː.kɪt/

chợ, khu chợ

she went to [the] market to sell what she has made

toward

/tə'wɔ:d/

về phía, hướng về

ride

/raɪd/

chạy xe, lái xe

a ride on one's bicycle

routine

/ruːˈtiːn/

thói quen

do something as a matter of routine

occupation

/ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/

nghề nghiệp

the occupation of a house by a family

pupil

/ˈpjuː.pəl/

học trò, học sinh; môn đồ

there are 30 pupils in the class

Chọn tất cả