17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

import

nhập khẩu

Xóa

answer

trả lời, câu trả lời

Xóa

doorbell

chuồng cửa

Xóa

throat

họng, cuống họng

Xóa

crowd

đám đông