Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
A MUGGING
Một vụ trấn lột.
One night, Mrs Riley, an elderly widow, was walking along a dark, London street.
Một buổi tối nọ, bà Riley góa phụ lớn tuổi, đang đi dọc theo đường Luân Ðôn tối tăm.
She was carrying her handbag in one hand and a plastic carrier bag in the other.
Bà đang xách túi xách tay bên tay và túi nhựa bên tay kia.
There was nobody else in the street except two youths.
Ngoài đường không còn ai khác ngoài hai thanh niên.
They were standing in a dark shop doorway.
Chúng đang đứng ở ngưỡng cửa tối của một cửa hàng.
One of them was very tall with fair hair, the other was short and fat with a beard and moustache.
Một trong hai tên đó cao có mái tóc sáng và tên kia thấp, mập, có bộ râu cằm và râu mép.
The youths waited for a few moments, and then ran quickly and quietly towards Mrs Riley.
Hai tên thanh niên chờ một lúc, rồi chúng nhanh chóng chạy thật êm về bà Riley.
The tall youth held her from behind while the other youth tried to snatch her handbag.
Tên thanh niên cao từ phía sau ôm lấy bà trong khi tên kia cố giật túi xách tay của bà
Suddenly, Mrs Riley threw the tall youth over her shoulder.
Ðột nhiên, bà Riley quăng gã thanh niên cao lớn qua vai mình.
He crashed into the other youth and they both landed on the ground.
Hắn đâm sầm vào tên kia và cả hai đều ngã lăn ra đất.
Without speaking, Mrs Riley struck both of them on the head with her handbag, and walked calmly away.
Chẳng nói chẳng rằng, bà Riley dùng túi xách đánh vào đầu hai tên đó rồi bình thản bỏ đi.
The two surprised youths were still sitting on the ground when Mrs Riley crossed the street towards a door with a lighted sign above it.
Trong khi hai tên thanh niên vẫn còn kinh ngạc, ngồi dưới đất thì bà Riley băng qua đường đi về phía cánh cửa có bảng hiệu sáng bên trên.
Mrs Riley paused, turn round, smiled at the youths and walked into the South West London Judo Club.
Bà Riley dừng bước, quay lại, mỉm cười với 2 tên thanh niên rồi đi vào Câu lạc bộ Nhu đạo Tây Nam Luân Ðôn.
Học câu