Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I just bought a digital camera!
Mình vừa mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số!
What is wrong with your old camera?
Máy ảnh cũ của cậu bị hư à?
Nothing. I bought this one because I want to store my pictures on my computer.
Không phải hư. Mình mua cái này vì mình muốn lưu hình ảnh vào trong máy tính.
I see.
Mình hiểu rồi.
I can also delete pictures that are not very good. I don’t have to print them.
Mình cũng có thể xóa những bức ảnh không được đẹp. Mình không phải rửa chúng ra.
I like to print all my photos. That’s why I like the old cameras.
Còn mình thì mình thích rửa tất cả các bức ảnh của mình. Đó là lý do tại sao mình thích máy ảnh cũ.
Oh, you can print digital photos, too. Many shops will print them for you.
Ồ, cậu cũng có thể rửa ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số mà. Có nhiều cửa hàng sẽ rửa ảnh cho cậu đấy.
Really?
Thật vậy sao?
Yes. You can even buy a good printer and do it from home.
Đúng rồi. Thậm chí cậu có thể mua một cái máy in và rửa ảnh ngay tại nhà.
That seems easy! How do you store these digital pictures?
Dường như nó rất dễ để làm đấy! Cậu lưu ảnh trong máy ảnh kỹ thuật số như thế nào?
You can store the pictures on your computer. But you might run out of space. I save all the pictures I like on compact discs. You can store more than seven hundred photos on one CD!
Cậu có thể lưu giữ hình ảnh trên máy tính của cậu. Nhưng có thể hết dung lượng. Mình lưu tất cả hình ảnh mình thích trên đĩa CD. Cậu có thể lưu hơn bảy trăm bức ảnh trên một đĩa CD!
Great! Maybe I should get a digital camera, too.
Thật là tuyệt vời! Có lẽ mình nên có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Học câu