17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

digital

kỹ thuật

Xóa

delete

gạch đi, xoá đi, bỏ đi

Xóa

picture

bức tranh, bức ảnh, bức vẽ

Xóa

camera

máy ảnh

Xóa

print

in, rửa

Xóa

store

lưu trữ,

Xóa

save

lưu trữ

Xóa

space

dung lượng