Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

A PARTY - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

financial

/faɪˈnæn.ʃəl/

(thuộc về) tài chính

in financial difficulties

divide

/dɪˈvaɪd/

chia ra, phân ra

divide the class [up] into small groups

accidentally

/ˌæk.sɪˈden.təl.i/

(một cách) vô tình, tình cờ

helicopter

/ˈhel.ɪˌkɒp.tər/

máy bay trực thăng

melon

/ˈmel.ən/

quả dưa gang

progress

/ˈprəʊ.ɡres/

sự tiến triển; tiến độ, tiến trình

the walkers were making slow progress up the rocky path

equally

/ˈiː.kwə.li/

đều nhau, bằng nhau

they are equally clever

jelly

/ˈdʒel.i/

thạch, nước quả nấu đông

all the strawberry jellies had been eaten

library

/ˈlaɪ.brər.i/

thư viện

lemonade

/ˌlem.əˈneɪd/

nước chanh

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/

sự khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp

on emergency; in case of emergency

horrible

/ˈhɒr.ə.bəl/

khủng khiếp, kinh khủng

a horrible crime

uncomfortable

/ʌnˈkʌmf.tə.bəl/

khó chịu, không thoải mái

uncomfortable chairs

Chọn tất cả