Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

A PARTY - READING & WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

candle

/ˈkæn.dəl/

cây nến, ngọn nến

adult

/ˈæd.ʌlt/

người trưởng thành, người lớn

husband

/ˈhʌz.bənd/

chồng

wife

/waɪf/

vợ

she was a good wife and mother

mark

/mɑːk/

đánh dấu, ghi dấu

black marks on white trousers

couple

/ˈkʌp.əl/

cặp đôi

married couples

relative

/ˈrel.ə.tɪv/

họ hàng, bà con, người thân

live in relative comfort

present

/ˈprez.ənt/

quà, quà tặng

everybody present welcomed the decision

toy

/tɔɪ/

đồ chơi

celebrate

/ˈsel.ə.breɪt/

làm lễ ăn mừng, kỷ niệm

celebrate somebody's birthday

joke

/dʒəʊk/

nói đùa, giễu cợt

tell [somebody] a joke

anniversary

/ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i/

ngày lễ kỷ niệm

anniversary of someone's death

milestone

/ˈmaɪl.stəʊn/

cột mốc quan trọng, dấu mốc

Chọn tất cả