17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

spot

ý kiến, sáng kiến

Xóa

hungry

đói, cảm thấy đói

Xóa

grass

cỏ

Xóa

paper

giấy

Xóa

can

can, thùng

Xóa

litter

rác rưởi (loại nhẹ như giấy vụn, chai…)

Xóa

spoil

làm hỏng