Atomic

TOEFL (NEW)

A REASONABLE DOUBT

học từ vựng

0%

Từ cần học

civil

/ˈsɪv.əl/

(thuộc) dân sự

civil government

peer

/pɪər/

đồng nghiệp, người cùng địa vị

it will not be easy to find his peer

suspect

/səˈspekt/

người khả nghi; người bị tình nghi

what she said sounded convincing, but I suspect it to be a lie

verdict

/ˈvɜː.dɪkt/

lời phán quyết

a verdict of guilty

aspect

/ˈæs.pekt/

khía cạnh, mặt

look at every aspect of the problem

supporter

/səˈpɔː.tər/

người ủng hộ

he's a strong supporter of women's rights

jury

/ˈdʒʊə.ri/

(một nhóm người) bồi thẩm đoàn

release

/rɪˈliːs/

phóng thích

release a prisoner

trial

/traɪəl/

việc xét xử, sự xử án; phiên toà xử

the trial lasted a week

respect

/rɪˈspekt/

tôn trọng, kính trọng

have a deep respect for somebody

aggressive

/əˈɡres.ɪv/

tích cực, mạnh mẽ

aggressive weapons

reasonable

/ˈriː.zən.ə.bəl/

hợp lý, có lý lẽ

a reasonable proposal

accurate

/ˈæk.jə.rət/

chính xác, đúng đắn

an accurate clock

pursue

/pəˈsjuː/

theo đuổi, cố gắng đạt được

pursue a wild animal

accuse

/əˈkjuːz/

buộc tội, cáo buộc

accuse somebody of cheating

guilty

/ˈɡɪl.ti/

có tội, tội lỗi

a guilty person

offense

/əˈfens/

phạm tội, vi phạm

odd

/ɒd/

kỳ lạ, kỳ cục, kỳ quặc

what an old man!

doubt

/daʊt/

sự nghi ngờ, sự ngờ vực

I have grave doubts about her honesty

Chọn tất cả