Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Abraham Lincoln: 'Gettysburg Address'
Abraham Lincoln: 'Diễn văn Gettysburg'
Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation,
Tám mươi bảy năm trước, ông cha ta đã tạo dựng trên lục địa này một quốc gia mới,
conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.
được thai nghén trong Tự do, được cung hiến cho tuyên bố rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng.
Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure.
Ngày nay, chúng ta đang tiến hành một cuộc nội chiến vĩ đại nhằm thử thách quốc gia này, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác quá tin tưởng và quá tận tâm và chịu đựng được lâu dài
We are met on a great battlefield of that war.
Chúng ta gặp nhau trên một chiến trường vĩ đại của cuộc chiến đó.
We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live.
Chúng ta đến đây để cung hiến một phần của mảnh đất, nơi yên nghỉ cuối cùng của những người đã hiến dâng mạng sống mình để tổ quốc được sống.
It is altogether fitting and proper that we should do this.
Nó là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn mà chúng ta nên làm.
But, in a larger sense, we cannot dedicate - we cannot consecrate - we cannot hallow this ground.
Song, trong một ý nghĩa lớn lao hơn, chúng ta không thể cung hiến, cũng không thể thánh hóa mảnh đất này.
The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract.
Những con người dũng cảm, đang sống hay đã chết, là những người từng chiến đấu ở đây, đã cung hiến nó, họ đã làm điều mà những con người yếu đuối như chúng ta không thể làm gì thêm hơn nữa.
The world will little note, nor long remember, what we say here, but it can never forget what they did here.
Thế giới sẽ không quan tâm, cũng chẳng nhớ đến những gì chúng ta đang nói ở đây, nhưng thế giới sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm tại đây.
It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced.
Ấy là cho chúng ta, những người còn sống, cần cống hiến mình cho chính nghĩa vẫn chưa hoàn tất, mà những người từng chiến đấu ở đây đã cống hiến đời mình để sự thành công của chính nghĩa ấy mau đến.
It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us
Ấy là cho chúng ta, những người đang hiện diện ở đây, tiếp nhận trọng trách đang đặt trước mặt chúng ta
that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion
chúng ta tiếp nhận từ những người đã khuất hiện đang được vinh danh lòng tận tuỵ với chính nghĩa mà họ đã cống hiến bằng chính sinh mạng mình
that we here highly resolve, that these dead shall not have died in vain
ngay tại đây, chúng ta quyết tâm không để họ chết vô ích
that this nation, under God, shall have a new birth of freedom
đất nước này, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, sẽ sản sinh một nền tự do mới
and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
và chính quyền này của dân, do dân, vì dân sẽ không lụi tàn khỏi mặt đất.
Học câu