Atomic

IELTS

ACADEMIC SUBJECTS

học từ vựng

0%

Từ cần học

archaeology

/ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒi/

khảo cổ học

lecturer

/ˈlek.tʃər.ər/

giảng viên đại học

department

/dɪˈpɑːt.mənt/

phòng, khoa

maritime

/ˈmær.ɪ.taɪm/

(thuộc) biển; (thuộc) ngành hàng hải

maritime law

astronomy

/əˈstrɒn.ə.mi/

thiên văn học

nautical astronomy

enthusiast

/ɪnˈθjuː.zi.æst/

người say mê

an enthusiast for (about) all kinds of pop music

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/

kinh tế học

essay

/ˈes.eɪ/

bài tiểu luận

geology

/dʒiˈɒl.ə.dʒi/

địa chất

linguistics

/lɪŋˈɡwɪs.tɪks/

ngôn ngữ học

psychology

/saɪˈkɒl.ə.dʒi/

tâm lý học

sociology

/ˌsəʊ.siˈɒl.ə.dʒi/

xã hội học

analyse

/ˈæn.əl.aɪz/

phân tích

analyse water

claim

/kleɪm/

tuyên bố

she claims ownership of the land

define

/dɪˈfaɪn/

định nghĩa (một từ, cụm từ,...)

evaluate

/ɪˈvæl.ju.eɪt/

đánh giá

I can't evaluate his ability without seeing his work

theory

/ˈθɪə.ri/

học thuyết, lý thuyết

Darwin's theory of evolution

professor

/prəˈfes.ər/

giáo sư (đại học)

law

/lɔː/

luật, pháp luật

the law of supply and demand

Chọn tất cả