17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

last

cuối cùng, sau cùng

Xóa

main

chính, chủ yếu, quan trọng nhất

Xóa

individual

(thuộc) cá nhân

Xóa

lower

ở dưới

Xóa

open

mở, ngỏ

Xóa

alternative

khác, thay thế

Xóa

working

làm việc

Xóa

true

thật, đúng

Xóa

commercial

(thuộc) thương mại

Xóa

potential

tiềm tàng; tiềm năng

Xóa

professional

(thuộc) chuyên môn

Xóa

international

(thuộc) quốc tế

Xóa

special

đặc biệt

Xóa

whole

đầy đủ, toàn bộ

Xóa

clear

rõ ràng

Xóa

easy

dễ, dễ dàng

Xóa

single

độc thân

Xóa

dry

khô, khô hạn

Xóa

cold

lạnh