17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

full

đầy

Xóa

low

thấp

Xóa

primary

chủ yếu, chính, quan trọng nhất

Xóa

necessary

cần thiết, thiết yếu

Xóa

positive

tích cực, lạc quan

Xóa

present

có mặt, hiện diện (tại một sự kiện)

Xóa

close

gần

Xóa

green

xanh, lục

Xóa

late

trễ

Xóa

fit

khỏe mạnh

Xóa

glad

vui mừng, vui vẻ

Xóa

complex

phức tạp, rắc rối

Xóa

content

hài lòng, thỏa mãn

Xóa

due

đáng, xứng đáng, có

Xóa

middle

ở giữa, trung

Xóa

regular

thường xuyên

Xóa

worth

đáng giá, trị giá

Xóa

creative

có tính sáng tạo

Xóa

effective

hữu hiệu, có hiệu quả