Atomic

500 tính từ thông dụng trong tiếng anh

ADJECTIVE 13

học từ vựng

0%

Từ cần học

fast

/fɑːst/

nhanh

a fast horse

wide

/waɪd/

rộng

a wide river

complete

/kəmˈpliːt/

toàn bộ, toàn vẹn

a complete edition of Shakespeare's works

negative

/ˈneɡ.ə.tɪv/

mang tính tiêu cực

give somebody a negative answer

visual

/ˈvɪʒ.u.əl/

(thuộc sự) nhìn, (thuộc) thị giác

a good visual memory

wrong

/rɒŋ/

sai

you were wrong to take the car without permission

ago

/əˈɡəʊ/

trước đây, về trước

ten years ago

ready

/ˈred.i/

sẵn sàng

your dinner is ready

straight

/streɪt/

thẳng, thẳng hướng, không cong

a straight line

white

/waɪt/

trắng

walls painted while

direct

/daɪˈrekt/

trực tiếp, thẳng (chuyến đi, lộ trình)

a direct flight

extra

/ˈek.strə/

phụ, phụ trợ, thêm

extra pay for extra work

junior

/ˈdʒuː.ni.ər/

ở cấp dưới

independent

/ˌɪn.dɪˈpen.dənt/

độc lập, tự lập

an independent state

original

/əˈrɪdʒ.ən.əl/

(thuộc) nguyên bản chính, bản gốc

the Indians were the original inhabitants of North America

beautiful

/ˈbjuː.tɪ.fəl/

đẹp

a beautiful girl

active

/ˈæk.tɪv/

nhanh nhẹn, lanh lợi, hiếu động

an active volcano

safe

/seɪf/

an toàn

you'll be safe here

quick

/kwɪk/

nhanh

quick to react

excellent

/ˈek.səl.ənt/

rất giỏi, xuất sắc

an excellent meal

Chọn tất cả