Atomic

500 tính từ thông dụng trong tiếng anh

ADJECTIVE 14

học từ vựng

0%

Từ cần học

classical

/ˈklæs.ɪ.kəl/

cổ điển

classical studies

final

/ˈfaɪ.nəl/

cuối cùng

the final chapter of a book

overall

/ˌəʊ.vəˈrɔːl/

toàn bộ; toàn thể; toàn diện

the overall cost of the carpet including sales tax and fitting

separate

/ˈsep.ər.ət/

riêng biệt

the children sleep in separate beds

western

/ˈwes.tən/

(thuộc) phía tây, miền tây

a western city

official

/əˈfɪʃ.əl/

chính thức

official responsibilities

flat

/flæt/

bằng phẳng, bẹt, tẹt

they're renting a furnished flat on the third floor

warm

/wɔːm/

ấm áp, ấm

warm water

heavy

/ˈhev.i/

nặng

lead is a heavy metal

pretty

/ˈprɪt.i/

xinh, xinh xắn, xinh đẹp

a pretty child

unique

/juːˈniːk/

duy nhất, độc nhất vô nhị

unique son

private

/ˈpraɪ.vət/

riêng tư, cá nhân

private letter

familiar

/fəˈmɪl.i.ər/

quen thuộc

facts with which every schoolboy is familiar

perfect

/ˈpɜː.fekt/

hoàn hảo

perfect weather

bright

/braɪt/

sáng, sáng chói

bright sunshine

broad

/brɔːd/

rộng

a broad street

comfortable

/ˈkʌm.fə.tə.bəl/

thoải mái, dễ chịu

feel comfortable

rich

/rɪtʃ/

giàu, giàu có, có của cải

a rich film star

young

/jʌŋ/

trẻ

a young woman

alone

/əˈləʊn/

một mình

I don't like going out alone after dark

Chọn tất cả