Atomic

500 tính từ thông dụng trong tiếng anh

ADJECTIVE 15

học từ vựng

0%

Từ cần học

leading

/ˈliː.dɪŋ/

lãnh đạo, dẫn đầu

play a leading role in something

clean

/kliːn/

sạch, không bẩn

clean hands

normal

/ˈnɔː.məl/

bình thường

the normal temperature of the body

secret

/ˈsiː.krət/

(sự việc) bí mật, ít người biết

secret treaty

brown

/braʊn/

nâu

dark brown shoes

cheap

/tʃiːp/

rẻ

the cheap seats in the theatre

deep

/diːp/

sâu

a deep river

objective

/əbˈdʒek.tɪv/

khách quan

an objective report

secure

/sɪˈkjʊər/

hạnh phúc, tự tin

a secure investment

thin

/θɪn/

gầy, ốm

a thin sheet of metal

chemical

/ˈkem.ɪ.kəl/

(thuộc) hoá học

chemical industry

cool

/kuːl/

mát mẻ

a cool breeze

extreme

/ɪkˈstriːm/

vô cùng, cực độ

in the extreme north of a country

exact

/ɪɡˈzækt/

chính xác

exact sciences

fair

/feər/

hợp lý, chấp nhận được

our teacher is not fair, he always gives the highest marks to his favourites

valuable

/ˈvæl.jə.bəl/

quý giá

a valuable collection of paintings

correct

/kəˈrekt/

đúng, chính xác

the correct answer

fresh

/freʃ/

tươi sống, tươi ngon (thực phẩm)

fresh news

slow

/sləʊ/

chậm

a slow runner

tough

/tʌf/

khó khăn

tough meat

Chọn tất cả