Atomic

500 tính từ thông dụng trong tiếng anh

ADJECTIVE 3

học từ vựng

0%

Từ cần học

helpful

/ˈhelp.fəl/

giúp ích, có ích

a helpful suggestion

recent

/ˈriː.sənt/

gần đây, mới đây

in recent years there have been many changes

willing

/ˈwɪl.ɪŋ/

sẵn sàng, sẵn lòng

serious

/ˈsɪə.ri.əs/

quan trọng, hệ trọng

a serious young person

huge

/hjuːdʒ/

to lớn, đồ sộ, khổng lồ

a huge house

rare

/reər/

hiếm thấy, hiếm

a rare book

technical

/ˈtek.nɪ.kəl/

(Thuộc) kỹ thuật

a technical school

typical

/ˈtɪp.ɪ.kəl/

điển hình, tiêu biểu

a typical British pub

competitive

/kəmˈpet.ɪ.tɪv/

tính cạnh tranh, đua tranh

the competitive spririt

electronic

/ˌel.ekˈtrɒn.ɪk/

(thuộc) điện tử

an electronic calculator

immediate

/ɪˈmiː.di.ət/

ngay lập tức

I want an immediate reply

aware

/əˈweər/

nhận thấy

she's always been a political aware person

educational

/ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən.əl/

có tính giáo dục

he was visiting schools and other educational establishments in the area

happy

/ˈhæp.i/

hạnh phúc

a happy marriage

responsible

/rɪˈspɒn.sə.bəl/

chịu trách nhiệm

who is responsible for this terrible mess?

cute

/kjuːt/

dễ thương

nice

/naɪs/

xinh đẹp, đẹp

nice weather

wonderful

/ˈwʌn.də.fəl/

tuyệt, tuyệt vời

it's wonderful that they managed to escape

impossible

/ɪmˈpɒs.ə.bəl/

không thể

Chọn tất cả