Atomic

500 tính từ thông dụng trong tiếng anh

ADJECTIVE 6

học từ vựng

0%

Từ cần học

former

/ˈfɔː.mər/

trước, cũ, xưa, nguyên

in former times

massive

/ˈmæs.ɪv/

to lớn, đồ sộ

massive rock

southern

/ˈsʌð.ən/

phương nam, miền nam

lucky

/ˈlʌk.i/

đỏ, may mắn

you are very lucky to be alive after that accident

realistic

/ˌrɪəˈlɪs.tɪk/

thực tế

unlikely

/ʌnˈlaɪ.kli/

không thể xảy ra

it's unlikely to rain (that it will rain)

comprehensive

/ˌkɒm.prɪˈhen.sɪv/

bao hàm toàn diện

a comprehensive term

informal

/ɪnˈfɔː.məl/

không trang trọng, thân mật

an informal tone

visible

/ˈvɪz.ə.bəl/

có thể nhìn thấy, hữu hình

visible to the naked eye

alive

/əˈlaɪv/

còn sống, chưa chết

burn alive

exciting

/ɪkˈsaɪ.tɪŋ/

háo hức, phấn khởi, hào hứng

an exciting story

friendly

/ˈfrend.li/

thân thiện

friendly relations

sorry

/ˈsɒr.i/

xin lỗi

I'm sorry to say that I won't be able to accept the job

curious

/ˈkjʊə.ri.əs/

tò mò, hiếu kỳ

I'm curious to know what she said

impressive

/ɪmˈpres.ɪv/

ấn tượng, gây ấn tượng

an impressive scene

unfair

/ʌnˈfeər/

không công bằng

unfair treatment

angry

/ˈæŋ.ɡri/

tức giận, cáu

desperate

/ˈdes.pər.ət/

tuyệt vọng

the prisoners grew more desperate

ugly

/ˈʌɡ.li/

xấu xí

an ugly face

anxious

/ˈæŋk.ʃəs/

lo lắng

I'm very anxious about my son's health

Chọn tất cả