Atomic

500 tính từ thông dụng trong tiếng anh

ADJECTIVE 7

học từ vựng

0%

Từ cần học

inner

/ˈɪn.ər/

bên trong

an inner room

sexual

/ˈsek.sjʊəl/

liên quan đến giới tính

sexual desire

unable

/ʌnˈeɪ.bəl/

không thể, không có khả năng

weak

/wiːk/

yếu ớt

she was still weak after her illness

wooden

/ˈwʊd.ən/

làm bằng gỗ

wooden furniture

asleep

/əˈsliːp/

ngủ, đang mê ngủ

don't wake her up, she's sound asleep

embarrassed

/ɪmˈbær.əst/

lúng túng, xấu hổ, ngượng

substantial

/səbˈstæn.ʃəl/

đáng kể, trọng yếu

a substantial improvement

pleasant

/ˈplez.ənt/

vui vẻ, dễ chịu

a pleasant afternoon

confident

/ˈkɒn.fɪ.dənt/

tự tin

a confident smile

conscious

/ˈkɒn.ʃəs/

biết rõ

he was in a coma for days, but now he's fully conscious again

decent

/ˈdiː.sənt/

lịch sự, tử tế, tốt

we must provide decent housing for the poor

remarkable

/rɪˈmɑː.kə.bəl/

xuất sắc, khác thường, nổi bật

a remarkable event

sudden

/ˈsʌd.ən/

thình lình, đột ngột

a sudden change

terrible

/ˈter.ə.bəl/

kinh khủng, khủng khiếp; gây kinh hoàng

a terrible accident

guilty

/ˈɡɪl.ti/

có tội, tội lỗi

a guilty person

lonely

/ˈləʊn.li/

cô đơn, lạc lỏng

mad

/mæd/

nổi điên

go mad

nervous

/ˈnɜː.vəs/

hồi hộp, bồn chồn, lo lắng

nervous disorder

odd

/ɒd/

kỳ lạ, kỳ cục, kỳ quặc

what an old man!

Chọn tất cả