17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

another

khác

Xóa

same

giống nhau, như nhau, không thay đổi, cùng một

Xóa

few

ít

Xóa

free

tự do

Xóa

still

im, yên, tĩnh mịch

Xóa

best

tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất, giỏi nhất

Xóa

public

(thuộc) công cộng, công chúng

Xóa

human

(thuộc) con người, (thuộc) loài người

Xóa

both

cả hai

Xóa

local

(thuộc) địa phương

Xóa

sure

chắc, chắc chắn

Xóa

general

chung chung, tổng quan

Xóa

enough

đủ, đủ dùng

Xóa

long

dài

Xóa

small

nhỏ

Xóa

less

ít hơn

Xóa

high

cao hơn, lớn hơn

Xóa

right

đúng, phải

Xóa

better

tuyệt vời hơn, tốt hơn

Xóa

specific

rõ ràng; cụ thể