Học câu

One of the most tragic parts of the history of North and South America is the period of African slavery.
Một trong những sự kiện bi thảm nhất trong lịch sử Bắc và Nam Mỹ là thời kỳ nô lệ châu Phi.
Thu âm
Nghe lại
For hundreds of years, many people were taken from Africa, by force,
Trong hàng trăm năm, nhiều người bị bắt đi từ Châu Phi, bằng vũ lực,
Thu âm
Nghe lại
to work in the fields of many different countries in North and South America.
để làm việc trong các lĩnh vực của nhiều quốc gia khác nhau ở Bắc và Nam Mỹ.
Thu âm
Nghe lại
When Europeans first came to the Americas,
Khi người châu Âu đầu tiên đến châu Mỹ,
Thu âm
Nghe lại
some of them realized that they might make money by growing crops and selling them in Europe.
một số người trong số họ nhận ra rằng họ có thể kiếm tiền bằng cách trồng cây và bán chúng ở châu Âu.
Thu âm
Nghe lại
However, in order to make money, they would need a cheap source of labor.
Tuy nhiên, để kiếm tiền, họ sẽ cần một nguồn lao động rẻ tiền.
Thu âm
Nghe lại
Few Europeans would come to the Americas to work for low wages,
Rất ít người châu Âu sẽ đến châu Mỹ để làm việc với mức lương thấp,
Thu âm
Nghe lại
so instead, the landowners looked for slaves.
thay vào đó, các chủ đất tìm kiếm nô lệ.
Thu âm
Nghe lại
In the areas of the great farms, or plantations, there were few Indians, so they used another source of slaves: Africa.
Trong các khu vực của các trang trại lớn, hoặc đồn điền, có rất ít người Ấn Độ, vì vậy họ đã sử dụng một nguồn nô lệ khác ở châu Phi.
Thu âm
Nghe lại
The plantation owners usually obtained slaves by buying them from local kings in western Africa.
Các chủ đồn điền thường thu được nô lệ bằng cách mua chúng từ các vị vua địa phương ở miền tây châu Phi.
Thu âm
Nghe lại
This led to many wars between rival kings within Africa,
Điều này dẫn đến nhiều cuộc chiến giữa các vị vua đối thủ ở châu Phi,
Thu âm
Nghe lại
who tried to capture each other's people in order to sell them as slaves.
người đã cố gắng bắt giữ người khác để bán chúng như nô lệ.
Thu âm
Nghe lại
A few kings tried to avoid the slave trade, but this was very difficult.
Một vài vị vua cố gắng tránh buôn bán nô lệ, nhưng điều này rất khó khăn.
Thu âm
Nghe lại
During a period of several hundred years, from the 1500s to the 1800s,
Trong khoảng thời gian vài trăm năm, từ những năm 1500 đến những năm 1800,
Thu âm
Nghe lại
about 12 million people were taken from western Africa to the Americas.
khoảng 12 triệu người đã được đưa từ Tây Phi đến châu Mỹ.
Thu âm
Nghe lại
Many more people died as slaves before leaving Africa, and many more died on the ships that took them to the Americas.
Nhiều người chết vì nô lệ trước khi rời châu Phi, và nhiều người khác đã chết trên những con tàu đưa họ đến châu Mỹ.
Thu âm
Nghe lại
This was because the conditions on the ships were extremely unhealthy: the ships were far too crowded, and there was little food and water.
Điều này là do các điều kiện trên tàu cực kỳ không lành mạnh, các tàu quá đông đúc, và có rất ít thức ăn và nước.
Thu âm
Nghe lại
When the African slaves arrived in the Americas,
Khi nô lệ châu Phi đến châu Mỹ,
Thu âm
Nghe lại
the plantation owners made them work on farms that produced goods such as cotton and sugar.
các chủ đồn điền đã cho họ làm việc trên các trang trại sản xuất hàng hóa như bông và đường.
Thu âm
Nghe lại
In many places, the work was very hard, and many of the slaves died from overwork.
Ở nhiều nơi, công việc rất khó khăn, và nhiều người trong số những nô lệ chết vì làm việc quá sức.
Thu âm
Nghe lại
They were then replaced by other slaves who arrived from Africa.
Họ sau đó được thay thế bởi những nô lệ khác đến từ châu Phi.
Thu âm
Nghe lại
However, many slaves survived despite the brutal conditions.
Tuy nhiên, nhiều nô lệ sống sót bất chấp những điều kiện tàn bạo.
Thu âm
Nghe lại
In some places, the African slaves were able to revolt against the plantation owners.
Ở một số nơi, các nô lệ châu Phi đã có thể nổi dậy chống lại các chủ đồn điền.
Thu âm
Nghe lại
However, this was difficult because the slaves who had recently arrived spoke many different languages.
Tuy nhiên, điều này là khó khăn bởi vì những nô lệ gần đây đã đến nói nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Thu âm
Nghe lại
Some slaves escaped into wilderness areas and were able to remain free from the plantation owners.
Một số nô lệ đã trốn thoát vào các vùng hoang dã và có thể vẫn không có chủ rừng.
Thu âm
Nghe lại
As time went by, many people in Europe and in the Americas realized that slavery was wrong.
Thời gian trôi qua, nhiều người ở châu Âu và châu Mỹ nhận ra rằng chế độ nô lệ đã sai.
Thu âm
Nghe lại
By the 1830s, slavery had been ended, or abolished, in islands owned by the British, and in parts of the United States.
Đến những năm 1830, chế độ nô lệ đã bị chấm dứt, hoặc bãi bỏ, ở các hòn đảo thuộc sở hữu của người Anh, và ở các vùng của Hoa Kỳ.
Thu âm
Nghe lại
In the southern United States, slavery was ended in the 1860s, during the Civil War.
Ở miền nam Hoa Kỳ, chế độ nô lệ đã kết thúc vào những năm 1860 trong cuộc nội chiến.
Thu âm
Nghe lại
In some countries, such as Brazil and Cuba, slavery only ended in the 1880s.
Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Brazil và Cuba, chế độ nô lệ chỉ kết thúc vào những năm 1880.
Thu âm
Nghe lại
Today, many millions of people in North and South America are the descendants of slaves who were brought from Africa.
Ngày nay, hàng triệu người ở Bắc và Nam Mỹ là hậu duệ của những nô lệ được mang đến từ châu Phi.
Thu âm
Nghe lại
The effects of slavery have lasted for many generations,
Những ảnh hưởng của chế độ nô lệ đã kéo dài trong nhiều thế hệ,
Thu âm
Nghe lại
and there was much racial prejudice against African people even when slavery ended.
và có nhiều thành kiến ​​về chủng tộc đối với người châu Phi ngay cả khi chế độ nô lệ kết thúc.
Thu âm
Nghe lại
However, some have achieved success despite these disadvantages.
Tuy nhiên, một số đã đạt được thành công mặc dù có những nhược điểm này.
Thu âm
Nghe lại
Today, the people of African background in North and South America are a very important part of the population in many countries.
Ngày nay, người dân nền châu Phi ở Bắc và Nam Mỹ là một phần rất quan trọng của dân số ở nhiều quốc gia.
Thu âm
Nghe lại