Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

tragic

/ˈtrædʒ.ɪk/

[thuộc] bi kịch

tragic actor

slavery

/ˈsleɪ.vər.i/

sự nô lệ; cảnh nô lệ

sold into slavery

force

/fɔːs/

sức mạnh, sức, lực

the force of the blow

labor

/ˈleɪ.bər/

lao động

manual labour

wages

/weidʒ/

(thường số nhiều) lương (thường trả hằng tuần)

wages of £200 a week

landowners

/'lændəʊnə[r]/

điền chủ

capture

/ˈkæp.tʃər/

bắt giữ

capture an escaped convict

extremely

/ɪkˈstriːm.li/

cực kỳ

that's extremely interesting

unhealthy

/ʌnˈhel.θi/

ốm yếu, ốm đau

an unhealthy pallor

overwork

/ˌəʊ.vəˈwɜːk/

[bắt] làm quá sức

overwork a horse

replaced

/ri'pleis/

để lại (chỗ cũ)

replace the book on the shelf

brutal

/ˈbruː.təl/

hung ác, tàn bạo

a brutal dictator

revolt

/rɪˈvəʊlt/

nổi dậy

the people revolted against the military dictator

escaped

/ɪˈskeɪpt/

trốn thoát, thoát

a lion has escaped from its cage

wilderness

/ˈwɪl.də.nəs/

vùng hoang dã; hoang mạc

abolished

/ə'bɒli∫/

thủ tiêu, bãi bỏ

Should the death penalty be abolished?

descendants

/di'sendənt/

con cháu, hậu duệ

the descendants of Queen Victoria

racial

/ˈreɪ.ʃəl/

[đặc trưng cho] chủng tộc;[do] chủng tộc

racial minorities

prejudice

/ˈpredʒ.ə.dɪs/

thiên kiến; thành kiến

the selectors were accused of showing prejudice in failing to include him in the team

disadvantages

/,disəd'vɑ:ntidʒ/

thế bất lợi; điều bất lợi

the lack of decent public transport is a great disadvantage

background

/ˈbæk.ɡraʊnd/

nền

the mountain forms a background to this photograph of the family

Chọn tất cả