Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Starter)

AGE & WORK

học từ vựng

0%

Từ cần học

ability

/əˈbɪl.ə.ti/

khả năng (có thể làm gì đó)

he has the ability to do the work

adult

/ˈæd.ʌlt/

người trưởng thành, người lớn

adulthood

/ˈæd.ʌlt.hʊd/

tuổi khôn lớn, tuổi trưởng thành

age

/eɪdʒ/

tuổi

what age is he?

childhood

/ˈtʃaɪld.hʊd/

tuổi thơ ấu, thời thơ ấu

elderly

/ˈel.dəl.i/

lớn tuổi, có tuổi

my father is rather elderly now and can't walk very fast

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm

does she have much experience of teaching?

generation

/ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/

thế hệ

the generation of heart by friction

lifetime

/ˈlaɪf.taɪm/

cuộc đời, cả cuộc đời

in your lifetime you must have seen many changes

pension

/ˈpen.ʃən/

tiền trợ cấp, lương hưu

pensioner

/ˈpen.ʃən.ər/

người hưởng lương hưu

poverty

/ˈpɒv.ə.ti/

sự nghèo đói

live in poverty

retire

/rɪˈtaɪər/

nghỉ hưu, về hưu

retire early

rich

/rɪtʃ/

giàu, giàu có

a rich film star

strike

/straɪk/

cuộc đình công, cuộc bãi công

a miner's strike

unemployed

/ˌʌn.ɪmˈplɔɪd/

không có việc làm, thất nghiệp

Chọn tất cả