Atomic

TOEIC (NEW)

AIRLINES

học từ vựng

0%

Từ cần học

system

/ˈsɪs.təm/

hệ thống

the nervous system

substantially

/səbˈstæn.ʃəl.i/

một cách đáng kể

they contributed substantially to our success

situation

/ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/

tình hình

find oneself in an embarrassing situation

prospective

/prəˈspek.tɪv/

có triển vọng

his prospective mother-in-law

extend

/ɪkˈstend/

gia hạn

extend a railway

excursion

/ɪkˈskɜː.ʃən/

chuyến tham quan

equivalent

/ɪˈkwɪv.əl.ənt/

tương đương

he changed his pounds for the equivalent amount in dollars

economize

/iˈkɒn.ə.maɪz/

tiết kiệm

distinguish

/dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

phân biệt

the twins are so alike that no one can distinguish one from the other

destination

/ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/

điểm đến

Tokyo is our final destination

flight

/flaɪt/

chuyến bay

the bird had been shot down in flight

passenger

/ˈpæs.ən.dʒər/

hành khách

the driver of the car was killed in the crash but both passengers escaped unhurt

gate

/ɡeɪt/

cửa lên máy bay, cổng

a wooden gate

passport

/ˈpɑːs.pɔːt/

hộ chiếu

terminal

/ˈtɜː.mɪ.nəl/

phòng chờ

terminal cancer

Chọn tất cả