Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hey, Steve. Look at my new MP3 player!
Này, Steve. Hãy xem máy nghe nhạc MP3 mới của mình!
Wow! It looks cool! Where did you buy it?
Ôi chao! Cái này trông thật tuyệt! Cậu mua ở đâu thế?
I bought it online at an electronics website.
Mình đã mua cái máy này trực tuyến tại một trang web điện tử.
I’m not very good at using a computer. Is it hard to buy things online?
Mình không giỏi trong việc sử dụng máy tính. Để mua những thứ này trực tuyến có khó không?
It’s really easy. All you do is go to the website, and choose the item you want to look at. There are so many items to choose from on the website! After you choose what you want to buy, you click on the “check out” button.
Dễ thôi. Tất cả những gì cậu làm là truy cập vào trang web và chọn món đồ cậu muốn xem. Có rất nhiều mặt hàng để lựa chọn trên trang web này! Sau khi cậu chọn những thứ cậu muốn mua, cậu bấm vào nút "kiểm tra".
That does seem easy!
Điều này giường như đơn giản nhỉ!
Yes, it is. It only takes about a week for your item to come. Of course, if you are in a hurry, you can pay more to get it sent faster.
Đúng vậy. Chỉ mất khoảng một tuần món hàng sẽ đến tay cậu. Tất nhiên, nếu cậu cần gấp, cậu có thể trả thêm tiền để họ gửi nhanh hơn.
Do you pay for the item when it comes?
Khi nhận được hàng cậu mới trả tiền chứ?
No, you have to pay for it online with a credit card.
Không, cậu phải gửi trả trực tuyến bằng thẻ tín dụng.
Học câu