17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

easy

dễ dàng, thoải mái, thanh thản, không lo lắng; thanh thoát, ung dung

Xóa

electronics

điện tử, điện tử học

Xóa

choose

chọn, lựa chọn, kén chọn

Xóa

button

cái nút, nút điều khiển

Xóa

hard

khó khăn, cứng, rắn