Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

AN EXCURSION - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

suck

/sʌk/

mút, hút, ngậm

suck sweets

church

/tʃɜːtʃ/

nhà thờ

convenient

/kənˈviː.ni.ənt/

thuận lợi

we must arrange a convenient time and place for the meeting

active

/ˈæk.tɪv/

năng động

an active volcano

brave

/breɪv/

gan dạ, dũng cảm

careful

/ˈkeə.fəl/

cẩn thận, thận trọng,

helpful

/ˈhelp.fəl/

hay giúp đỡ người khác, sẵn sàng giúp đỡ

a helpful suggestion

important

/ɪmˈpɔː.tənt/

quan trọng

an important decision

kind

/kaɪnd/

tốt bụng

a kind man

serious

/ˈsɪə.ri.əs/

nghiêm túc

a serious young person

sure

/ʃɔːr/

chắc chắn

I think he's coming, but I'm not quite sure

witty

/ˈwɪt.i/

hóm hỉnh, dí dỏm

a witty speaker

afraid

/əˈfreɪd/

sợ, sợ hãi, e ngại

are you afraid of snakes?

dull

/dʌl/

đần độn, chậm hiểu

a dull colour

jealous

/ˈdʒel.əs/

ghen tuông, hay ghen

a jealous husband

talkative

/ˈtɔː.kə.tɪv/

nói nhiều, thích nói

Chọn tất cả